Saturday, October 15, 2011

Pengajaran Tatabahasa di Peringkat Sekolah Rendah

Tatabahasa ialah sistem, prosedur, undang-undang dan peraturan yang perlu diketahui untuk mempastikan setiap kata, frasa, dan sintaksis dapat diterima oleh pihak yang menggunakannya termasuk masyarakat penggunannya. Tatabahasa terdiri daripada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Setiap prosedur, undang-undang dan peraturan yang melingkari pemakaian tatabahasa yang betul akan menghasilkan rumus-rumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat pemakainya.
Tujuan Pengajaran Tatabahasa
  • Membolehkan kanak-kanak bertutur dengan lancar dan mudah difahami orang lain pertuturannya.
  • Membolehkan kanak-kanak memahami dengan lebih jelas tentang makna perkataan dan ayat melalui penganalisisan struktur ayat.
  • Menentukan ayat betul atau salah
  • Persediaan untuk peperiksaan
  • Memudahkan orang asing mempelajari struktur ayat bahasa Melayu
Prinsip Asas Pengajaran Tatabahasa Sekolah Rendah
  • Tatabahasa diajarkan secara penyerapan.
  • Contoh yang banyak penting membina kefahaman murid- murid
  • Banyakkan latih tubi ketika mengajar sesuai dengan Teori Pembelajaran Tingkah laku
  • Alat bantu mengajar penting menyokong kefahaman
  • Menitikberatkan penggunaan tatabahasa yang betul dalam lisan dan penulisan.

No comments:

Post a Comment